lista biegłych

Czym zajmuje się biegły sądowy?

Instytucja biegłego sądowego została ustanowiona przez prawodawcę po to, aby zapewnić należyte funkcjonowanie organów wymiaru sprawiedliwości i zabezpieczyć warunki prawidłowego wypełniania ich ustawowych zadań. Sąd zasięga opinii biegłego w przypadkach wymagających specjalnych informacji, których potrzebuje, aby wydać orzeczenie. 

Przepisy ustawy regulują zawód biegłego sądowego, który oprócz specjalistycznej wiedzy i najwyższych kwalifikacji zawodowych musi cieszyć się zaufaniem społecznym, cechować sumiennością i bezstronnością. Biegły powinien cieszyć się zaufaniem również sądu, który nie powinien mieć zastrzeżeń do wydanej przez niego opinii. W postępowaniu sądowym biegłym powołuje sąd, a prokurator powołuje go w postępowaniu przygotowawczym.

Do licznych obowiązków biegłych sądowych należy przeprowadzanie badań i eksperymentów, które pozwalają, na uzyskanie odpowiedzi, na zadane przez sąd pytania i sporządzenie opinii opisujących nie tylko ich przebieg, ale również wpływające na ich wnioski. W przypadku badania poszkodowanego, obywa się ono na miejscu zatrudnienia biegłego sądowego, w wyznaczonym czasie. W zależności od prowadzonej sprawy obowiązują inne regulacje, np. aby wydać opinię o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego, powołuje się co najmniej dwóch biegłych sądowych.

Z zależności od posiadanych kwalifikacji i umiejętności biegły powinien wydawać swoją opinię wraz z uzasadnieniem. Sąd może poprosić biegłego o ustne wyjaśnienie opinii złożonej na piśmie lub jeszcze sporządził dodatkową opinię.

Gdyby doszło do sytuacji, w której biegły złożył opinię, a potem w toku postępowania pojawiły się nowe okoliczności osłabiające zaufanie do wiedzy lub bezstronności biegłego, wtenczas jego opinia nie stanowi dowodu i należy powołać innego biegłego. Podobnie sprawa wygląda w przypadku, gdyby opinia biegłego była niejasna lub niepełna albo występowały w niej sprzeczności, wówczas sąd według własnej oceny może wezwać tych samych biegłych albo ustanowić nowych.

Nie wszyscy wiedzą, że nie tylko sąd może wnioskować o zmianę biegłego sądowego. W postępowaniu cywilnym strony mogą domagać się wyłączenia biegłych z tych samych przyczyn na podstawie, których wyłącza się sędziów. Każdy może zapoznać się z sylwetkami biegłych i ich kwalifikacjami, które zawiera lista biegłych, gdzie widnieją wszyscy, funkcjonujący biegli sądowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *